Αντιστοίχιση μεγεθών
ADIDAS-UK-LITTLE-KIDS10K13K1-22-3-4-55-6-78-9-87-97.58.55.51K2K3K4K5K5-K6K6-K7K7-K8K8-K9K9-K11K12K1346
EUROPE KIDS NEW                   1718192021222323½242525½2626½27293133353638